ΠΑΣΠ: Τα δύο σχέδια για τους ποδοσφαιριστές

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΟΠ το απόγευμα της Πέμπτης, τα σωματεία έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στα Σχέδια τα οποία αποφασίστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID 19, με στόχο τη στήριξη τόσο των επιχειρήσεων όσο και των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.

Τα Σχέδια που αποφασίστηκαν είναι δύο. Αυτό της πλήρους αναστολής εργασιών και αυτό της μερικής αναστολής εργασιών:

A. Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών

Στο Σχέδιο αυτό μπορούν να ενταχθούν (i) όσες επιχειρήσεις σταμάτησαν πλήρως την λειτουργία τους με διάταγμα της κυβέρνησης και (ii) οι επιχειρήσεις που έχουν 80% μείωση του κύκλου εργασιών και των οποίων οι εργασίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με αυτές των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο σημείο (i).

Νοουμένου ότι (α) το σωματείο υποβάλει αίτημα, (β) εγκριθεί για το Σχέδιο αυτό και (γ) οι ποδοσφαιριστές δηλωθούν στο σχέδιο, οι ποδοσφαιριστές πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα:

1. Η εργοδότηση τους και η ισχύς των συμβολαίων εργοδότησης τους αναστέλλονται προσωρινά, για όση περίοδο το σωματείο είναι μέσα στο Σχέδιο.

2. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο Σχέδιο, το σωματείο απαγορεύεται να ζητά και/ή να δίνει οδηγίες στους ποδοσφαιριστές να κάνουν προπονήσεις είτε μόνοι τους σπίτι είτε αλλού ή να ασκεί οποιοδήποτε έλεγχο σχετικό με την εργοδότηση τους.

3. Το επίδομα που θα δικαιούται ο ποδοσφαιριστής θα ισούται περίπου με το 60% του μέσου μηνιαίου ακαθάριστου μισθού του το 2018.

4. Ο μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός ενός ποδοσφαιριστή υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των ακαθάριστων πληρωμών που έλαβε ο ποδοσφαιριστής το 2018 με τον αριθμό 12 (παράδειγμα στην παράγραφο 8).

5. Οποιεσδήποτε πληρωμές έγιναν σε ποδοσφαιριστή το 2018 και δεν δηλώθηκαν στις κοινωνικές ασφαλίσεις δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του μέσου μηνιαίου ακαθάριστου μισθού του.

6. Αν κάποιος ποδοσφαιριστής δεν γνωρίζει τις εισφορές που καταβλήθηκαν εκ μέρους του το 2018, μπορεί να τις μάθει επισκεπτόμενος Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Σημειώνεται ότι μετά το τέλος κάθε έτους, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποστέλλει ταχυδρομικώς σε κάθε εργοδοτούμενο σχετική κατάσταση.

7. Η υποχρέωση για πληρωμή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το σωματείο. Τα σωματεία είναι αυτοί που είχαν υποχρέωση να δηλώσουν τις πραγματικές απολαβές των ποδοσφαιριστών τους και να καταβάλουν τις αρμόζουσες εισφορές.

8. Παράδειγμα υπολογισμού επιδόματος:

[1] Σύνολο δηλωμένων ακαθάριστων απολαβών το 2018 = €12.000 (ανεξαρτήτως πότε το 2018 και για ποιο λόγο λήφθηκαν αυτές οι πληρωμές, αρκεί να δηλώθηκαν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

[2] Μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός = €12.000 / 12 = €1.000

[3] Επίδομα = 60% των €1.000 = €600 καθαρά μηνιαίως

9. Ποδοσφαιριστές για τους οποίους εντός του 2018 δεν δηλώθηκαν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνολικές απολαβές τουλάχιστον €3.528,72, δεν δικαιούνται στο πιο πάνω επίδομα. Θα δικαιούνται όμως στο επίδομα που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο.

10. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν εργοδοτούνταν στην Κύπρο το 2018 και ποδοσφαιριστές που εμπίπτουν στην παράγραφο 9 ανωτέρω, θα δικαιούνται επίδομα ίσο με το 40% του ακαθάριστου δηλωμένου μισθού τους τον Ιανουάριο του 2020 ή του προηγούμενου τελευταίου μήνα για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

11. Το μέγιστο μηνιαίο επίδομα που θα δικαιούται ποδοσφαιριστής δεν θα ξεπερνά τα €1.214 καθαρά μηνιαίως. Ανεξαρτήτως του ύψους των δηλωμένων απολαβών του.

12. Το επίδομα πληρώνεται απευθείας από το Κράτος σε τραπεζικό λογαριασμό του ποδοσφαιριστή. Για να γίνει η πληρωμή θα πρέπει ο ποδοσφαιριστής να υποβάλει δήλωση με τα αναγκαία στοιχεία του. Αν δεν υποβληθεί η σχετική δήλωση, ο ποδοσφαιριστής δεν θα λάβει καμιά πληρωμή.

13. Για το χρόνο που το σωματείο βρίσκεται μέσα στο Σχέδιο, το σωματείο απαλλάσσεται από την υποχρέωση για πληρωμή μισθού στον Ποδοσφαιριστή. Στο κείμενο του Σχεδίου δεν διευκρινίζεται κατά πόσο το σωματείο έχει δικαίωμα, κατόπιν συμφωνίας με τον ποδοσφαιριστή, να καταβάλλει στον ποδοσφαιριστή οποιαδήποτε ποσά επιπρόσθετα του επιδόματος.

B. Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών

Στο Σχέδιο αυτό μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις των οποίων, λόγω της πανδημίας, ο κύκλος εργασιών κατά τον Μάρτιο 2020 είναι μειωμένος πέραν του 25% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και αναμένουν ότι το ίδιο θα συμβεί και για τον Απρίλιο.

Νοουμένου ότι (α) το σωματείο υποβάλει αίτημα, (β) εγκριθεί για το σχέδιο αυτό και (γ) οι ποδοσφαιριστές δηλωθούν στο σχέδιο, οι ποδοσφαιριστές πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα:

14. Σωματείο που εργοδοτεί λιγότερους από 50 εργοδοτούμενους (ποδοσφαιριστές και άλλους) μπορεί να εντάξει στο Σχέδιο το 75% των εργοδοτούμενων του και σωματείο που εργοδοτεί πέραν των 50 εργοδοτούμενων (ποδοσφαιριστών και άλλων) μπορεί να εντάξει στο Σχέδιο το 60% των εργοδοτούμενων του.

15. Με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 17 πιο κάτω, η εργοδότηση των ποδοσφαιριστών και η ισχύς των συμβολαίων εργοδότησης τους αναστέλλονται προσωρινά, για όση περίοδο το σωματείο είναι μέσα στο Σχέδιο.

16. Με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 17 πιο κάτω, για το χρόνο που το σωματείο βρίσκεται στο Σχέδιο, αναστέλλεται η υποχρέωση του για πληρωμή μισθού στον Ποδοσφαιριστή και η υποχρέωση του ποδοσφαιριστή να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο σωματείο, συμπεριλαμβανομένης και της υποχρέωσης του να προπονείται.

17. Το σωματείο και ποδοσφαιριστής που είναι ενταγμένος στο Σχέδιο και λαμβάνει το επίδομα, έχουν το δικαίωμα να συμφωνήσουν όπως μην ανασταλεί η εργοδότηση του ποδοσφαιριστή. Σε τέτοια περίπτωση, το σωματείο έχει δικαίωμα να δίνει οδηγίες στον ποδοσφαιριστή να γυμνάζεται μόνος του αλλά θα είναι υπόχρεο να του καταβάλλει όλο το υπόλοιπο του μισθού του (του υπόλοιπο πέραν του επιδόματος) και τις εισφορές Κοινωνικών Ασφαλίσεων πάνω σε αυτό το υπόλοιπο.

18. Αν το σωματείο και ποδοσφαιριστής που είναι ενταγμένος στο Σχέδιο και λαμβάνει το επίδομα συμφωνήσουν να μην ανασταλεί η εργοδότηση, και νοουμένου ότι ο ποδοσφαιριστής αποδεχτεί, επιτρέπεται να του καταβάλλεται ποσό λιγότερο του υπόλοιπου του μισθού του.

19. Για το ύψος του επιδόματος που δικαιούνται οι ποδοσφαιριστές και τις προϋποθέσεις πληρωμής του, ισχύουν τα ίδια με το Σχέδιο Πλήρους Αναστολής (δέστε παραγράφους 3 – 12).

Σημαντικές Σημειώσεις:

(α) Λόγω των μεγάλων διαφορών στα δικαιώματα των ποδοσφαιριστών μεταξύ των δύο Σχεδίων, είναι εξαιρετικά σημαντικό όπως κάθε ποδοσφαιριστής ζητήσει να πληροφορηθεί από το σωματείο του το Σχέδιο στο οποίο το σωματείο εντάχθηκε ή θα ενταχθεί και κατά πόσο ο ποδοσφαιριστής συμπεριλήφθηκε στους ποδοσφαιριστές τους οποίους το σωματείο θέλει να συμπεριλάβει στο Σχέδιο.

(β) Σημειώνεται επίσης ότι τα συμβόλαια τα οποία λήγουν στις ή πριν τις 31/05/2020, δεν επεκτείνονται αυτόματα. Τυχόν επέκταση τους θα είναι δυνατή μόνο εάν και εφόσον ο ποδοσφαιριστής αποδεχτεί την επέκταση και τους νέους οικονομικούς όρους.

(γ) Για οποιεσδήποτε απορίες έχετε ή για αναγκαίες διευκρινίσεις, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε με τον ΠΑ.Σ.Π. (99497776 – 22466508 – 99244901 / [email protected]).